Monday, October 24, 2011

24/10 Vai trò của Đảng đoàn trong chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp

07:44 | 24/10/2011
Tham luận của HĐND thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do PHÓ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ ÁNH trình bày
Để lãnh đạo hoạt động của HĐND thành phố thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Đảng đoàn HĐND là tổ chức Đảng trong HĐND thành phố gồm 7 thành viên, Chủ tịch HĐND thành phố được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch HĐND thành phố kiêm Phó bí thư Đảng đoàn và 5 Ủy viên là các Phó chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Thường trực và 3 Trưởng ban của 3 ban HĐND thành phố.
Quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND thành phố quy định nhiệm vụ chính của Đảng đoàn như sau: lãnh đạo HĐND trong việc đề ra chủ trương, chính sách, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố theo quy định; lãnh đạo HĐND thành phố trong công tác giám sát đối với hoạt động của chính quyền, của các cơ quan tư pháp ở địa phương; lãnh đạo HĐND trong việc quyết định tổ chức bộ máy nhà nước; lãnh đạo HĐND trong công tác nhân sự.
Kết quả hoạt động của Đảng đoàn
Kế thừa và phát huy kết quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước, Đảng đoàn HĐND thành phố không ngừng quan tâm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND được thể hiện thông qua hiệu quả của các kỳ họp HĐND, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Do vậy, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tập trung chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó chú trọng thực hiện tập trung hoạt động chính, đó là tổ chức kỳ họp HĐND, Đảng đoàn quan tâm lãnh đạo việc chuẩn bị chu đáo kỳ họp cả về nội dung chương trình lẫn việc cải tiến cách thức tiến hành, điều hành kỳ họp. Cụ thể là:
HĐND thành phố luôn quan tâm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự chuyển động theo hướng tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu về tốc độ phát triển của thành phố Hồ Chí Minh; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông… Những vấn đề HĐND thành phố quan tâm luôn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giúp UBND thành phố, các cấp, các ngành trong công tác điều hành, quản lý, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh xã hội.
Thường trực HĐND thành phố cũng chú trọng việc tạo điều kiện cho đại biểu dân cử thực hiện nhiệm vụ thông qua việc cung cấp thông tin cho đại biểu. Giữa hai kỳ họp, Thường trực và các ban HĐND tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị thông tin giúp đại biểu có thêm nguồn thông tin về những vấn đề đại biểu và người dân quan tâm. Định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện chương trình “Nói và Làm”, phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân thành phố thực hiện chương trình “Đối thoại với chính quyền thành phố” đề cập đến những vấn đề bức xúc của cử tri, vừa giúp đại biểu dân cử có thêm kênh thông tin hữu ích, vừa tạo điều kiện cho người dân tham gia ý kiến, kiến nghị với chính quyền các cấp về những vấn đề thiết thân của mình bên cạnh việc đồng thuận với chính quyền về những chủ trương, chính sách chung. Giữa các kỳ họp, nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND được Thường trực và các ban HĐND giám sát, chia sẻ những khó khăn, trao đổi xử lý những bất cập, một số nội dung đã được UBND điều chỉnh, đồng thời Thường trực và các ban HĐND đã ủng hộ những quyết định sáng tạo, những nhân tố mới trong quá trình điều hành chỉ đạo của UBND và của các sở, ngành.
Cùng với chuẩn bị về nội dung, Thường trực HĐND đã nghiên cứu cải tiến một số quy trình, cách thức tiến hành, điều hành để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả kỳ họp. Chuẩn bị cho phiên chất vấn tại kỳ họp, Thường trực đề xuất các nhóm vấn đề để đại biểu HĐND chất vấn tại hội trường tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau; việc cải tiến này dành nhiều thời gian cho đại biểu chất vấn, tranh luận, góp phần nâng chất lượng nội dung của kỳ họp.
Việc cải tiến nhằm nâng chất lượng kỳ họp còn thể hiện qua hoạt động thẩm tra của Thường trực và các ban HĐND về các Tờ trình của UBND tại kỳ họp, Thường trực và các ban HĐND luôn chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan hữu quan từ giai đoạn dự thảo Tờ trình để kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin liên quan giúp việc thẩm tra bảo đảm chất lượng Tờ trình sẽ báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp, đồng thời bảo đảm thời gian quy định về kỳ họp.
Hoạt động giám sát của HĐND thành phố ngày càng có tác dụng thúc đẩy phát triển KT - XH, nâng cao chất lượng sống và khắc phục nhanh những yếu kém, nhất là trên các lĩnh vực: quy hoạch, cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực... Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND cũng tích cực tham gia các Đoàn giám sát của UBTVQH, các UB của QH và Đoàn ĐBQH thành phố, với các chuyên đề của QH đề ra, từ đó rút ra những nội dung liên quan đến thành phố, bổ sung cho hoạt động giám sát, khảo sát của thành phố. 
Các cuộc khảo sát về chỉ số hài lòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn thành phố.
Ngoài hoạt động giám sát và khảo sát, Thường trực và các ban HĐND thành phố tổ chức hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân dưới nhiều hình thức: Hội thảo tham vấn, khảo sát thực địa và kiểm tra, hội nghị lấy ý kiến nhân dân, hội nghị các bên liên quan, tham vấn ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ đề cụ thể, hội nghị điều trần...
Những bài học từ thực tiễn hoạt động
Đảng đoàn HĐND luôn chú trọng công tác lãnh đạo chuẩn bị kỳ họp, nội dung các kỳ họp được tập thể Đảng đoàn thảo luận, cho ý kiến trước khi Thường trực HĐND tổ chức hội nghị liên tịch với Chủ tịch UBND và Ban Thường trực UBMTTQ theo Quy chế phối hợp hoạt động 3 Thường trực. Thông qua điều hành, Thường trực HĐND thực hiện việc điều hòa phối hợp hoạt động của các ban HĐND, trong đó chú trọng sự phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng UBND chuẩn bị kỹ các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định.
Sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ mang đến hiệu quả cao trong hoạt động, nhất là việc chuẩn bị cho kỳ họp, quyết định những vấn đề lớn, những dự án lớn có liên quan đến cuộc sống của người dân. Sự phối hợp này còn mang ý nghĩa quan trọng hơn trong điều kiện thành phố được cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện – quận, phường trên toàn địa bàn.
Đảng đoàn quan tâm lãnh đạo việc phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của HĐND nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu, kể cả cử tri (qua đường dây nóng) về những vấn đề bức xúc của thành phố, thể hiện sự sâu sát với cơ sở, với dân, lắng nghe trực tiếp tiếng nói người dân theo địa bàn, theo đối tượng... nhằm làm tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND chủ động thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND nói chung và trong công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức kỳ họp HĐND nói riêng, việc chuẩn bị càng chu đáo hiệu quả kỳ họp càng cao.


No comments:

Post a Comment