Tuesday, March 20, 2012

Quán triệt Nghị quyết TW4 tới cán bộ chủ chốt công an


20/03/2012
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và sơ kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nêu rõ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đặc biệt quan tâm. 

Sau khi giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 , Hội nghị Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị.

Lưu ý đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lực lượng Công an Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn từ các cơ quan của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Quá trình thực hiện phải làm khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc cũng phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây.”

Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ học tập noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, kém hiệu quả của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sỹ sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua đối với các đơn vị, cá nhân; xử lý nặng về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là cấp trưởng.

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng lưu ý Lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lợi ích hằng ngày của nhân dân, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị (20-21/3), các đại biểu sẽ thảo luận và thống nhất Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; Hướng dẫn Kiểm điểm, tự phê bình; Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Kế hoạch tổ chức công tác tư tưởng và tuyên truyền và Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng. Hội nghị cũng sẽ bàn thảo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Công an Nhân dân./.
Bảo Trung (TTXVN)
http://www.vietnamplus.vn/Home/Quan-triet-Nghi-quyet-TW4-toi-can-bo-chu-chot-cong-an/20123/131708.vnplus

No comments:

Post a Comment