Sunday, December 4, 2011

Xuất bản cuốn sách Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011)


09:56 | 04/12/2011
 
 Bìa cuốn sách
(ĐCSVN) – Để giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt học tập các văn kiện Đại hội XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) của PGS.TS Phạm Văn Linh và TS Nguyễn Tiến Hoàng.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991) được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua đến nay đã được 20 năm.


Qua tổng kết lý luận và thực tiễn 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chúng ta thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của cương lĩnh năm 1991, đồng thời cũng thấy những vấn đề cần nghiên cứu bổ sung và phát triển cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011) do Đại hội XI thông qua là bước phát triển mới về lý luận và thực tiễn so với Cương lĩnh năm 1991.

Cuốn sách Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), gồm có:

* Phần mở đầu: 
Một số nhận định chung về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). 

* Phần thứ nhất: Về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

I. Về những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và bài học kinh nghiệm 

II. Về bối cảnh thế giới và trong nước 

III. Về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng và phương hướng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

* Phần thứ hai: Về những định hướng lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

I. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế. 

II. Những định hướng lớn về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, xã hội, con người 

III. Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

* Phần thứ ba: Về các định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị 

I. Các định hướng về xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền 

II. Về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng.
VM

No comments:

Post a Comment