Saturday, April 14, 2012

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trường Đảng CUBA


Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trường Đảng CUBA

219 回再生 
   
 さんが 2012/04/12 に公開
Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trường Đảng CUBA

Xem thêm tại: http://www.youtube.com/user/nguyenphutrongtbt

No comments:

Post a Comment