Saturday, April 14, 2012

Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc


0:19 / 1:51
11 回再生 
   
 さんが 2012/03/23 に公開
Đồng chí Tô Huy Rứa tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

No comments:

Post a Comment