Saturday, April 14, 2012

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường Đảng cao cấp CUBA


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường Đảng cao cấp CUBA

326 回再生 
   
 さんが 2012/04/11 に公開
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường Đảng cao cấp CUBA

Xem thêm tại: http://www.youtube.com/user/nguyenphutrongtbt

No comments:

Post a Comment