Monday, September 26, 2011

Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48


GDP per capita of South VN in 1960: $405.48  Message List  
ReplyMessage #51998 of 52024 < Prev | Next >
Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48

Anh Duc,
To^i dda~ no'i chuye^.n vo+'i 1 chuye^n gia kinh te^' tho^'ng ke^ va` dda~ tu+`ng la`m co^' va^'n cho TT VVK (qua trung gian exryu GS).  To^i dda~ ho?i tho^'ng ke^ o+? VN co' chi'nh xa'c kho^ng ?  Anh a^'y dda~ tra? lo+`i kho^ng.  To^i ho?i ta.i sao? Anh a^'y dda~ gia?i thi'ch vi` 2 ly' do:  (1) Tho^ng ke^ vie^n VN kho^ng hie^?u ro~ he^'t tho^ng ke^ kinh te^' ne^n vo^ ti`nh khai sai nhu+~ng du+~ kie^.n kho^ng co' y' nghi~a.  (2) Co' co+ quan co^' ti`nh khai ho+n le^n vi` be^.nh tha`nh ti'ch.
 
Ddie^`u dda'ng no'i la` o^ng Die^.m chi? co' 6 na(m (1954-60) ma` dda~ la`m dduoc tha`nh ti'ch kinh te^' dda'ng ke^? du` ra(ng tho+i gian 2 na(m dda^`u o^ng dda~ pha?i ddo^'i pho' vo+'i nho'm Bi`nh Xuye^n, Ba^?y Vie^~n, tuong Hinh theo Ta^y, va` tie^'p tu.c qua^.y pha' kho^ng ngu+`ng cu?a VC.
 
HN

--- On Sat, 9/24/11, D. Nguyen  wrote:


From: D. Nguyen
Subject: Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48
To: "exryu-ww@yahoogroups.com"
Date: Saturday, September 24, 2011, 6:19 PMHi anh Hạnh:

Cách anh tính đơn thuần từ 400 USD @ 1960 rồi escalate 3% per annum đến 2008 để so sánh thì là cách tính rõ ràng nhất có thể .

Nhưng tôi thì có cãm tưởng, tuy có lẽ là chủ quan (?) là cách tính GDP của VN hiện nay, vì dựa trên con số  có được tư sở thuế, hải quan, v.v..., nhưng thực chất thì chắc là Tổng GDP của VN phải cao hơn, vì có nhiều nguồn lợi tức "mặt sau" mà người dân VN có thể sản xuất được mà không tính toán được !? 

Nói gì thì nói, có lẽ khách quan và công bằng (?) nhất là so sánh từ các thứ hạng của VN đang đứng đâu với các nước trên thế giới, tôi  thấy nói chung VN có vẽ đang đứng đâu đó ở mức "đầu đàng" của 25 % "bottom". Điều nầy cũng có vẽ tương đẵng với các thứ vị khác nói chung như về chất lượng giáo dục. chất lượng sống, mãi lực so với các quốc gia khác ! Nếu từ các yê'u tố đó thì có lẽ VN hiện nay đang ở mức ngang tầm với Nhật Bản 50 năm trước, thời đầu 1960 chăng ? Hình như thời đó 1 cử nhân ra đại học NB lương tầm cở 30,000 JPY ( 250 USD) gì đó,  so với mức 3-4 triệu VND/ tháng hiện nay lương của 1 daisotsu ở VN .

Duc VT


From: hanh nguyen
To: Cuu Du Sinh Nhat Ban
Sent: Saturday, September 24, 2011 9:15 PM
Subject: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48FYI
Ne^'u ti'nh la.m pha't tie^`n dollar la` 3%.  Sau 48 na(m, $405 gi'a tri ba(`ng $1620 na(m 2008. 
Pha?i cha(ng tho+`i va`ng son cu?a da^n VN (south) la` tho+`i Dde^. I Cong Hoa`?
 
GDP nga`y nay la` $1027 nhu+ng va^.t gi'a la.m pha't nhu+ the^' na`o trong 10 na(m qua ho+? ba'c Duc VT?  Co' 3% hay nhie^`u ho+n the^'?
HN
 
No comments:

Post a Comment