Saturday, September 24, 2011

24/09 China's Rare Earth Export Cutbacks Raise Alarms

China's Rare Earth Export Cutbacks Raise Alarms
Kristin Lewotsky

 

----- Forwarded Message -----
From: binh nguyen <binh_nguyen98@yahoo.com>
To: Binh Nguyen <binh_nguyen98@yahoo.com>
Sent: Saturday, September 24, 2011 3:05 AM
Subject: [CLBcSVVNtNB] China's Rare Earth Export Cutbacks Raise AlarmsVN là khu vực có khả năng có nhiều loại đất hiếm với trữ lượng lớn, và có giá trị cao .
NT Bình

No comments:

Post a Comment