Thursday, January 19, 2012

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong thời kỳ mới


18:50 | 19/01/2012
(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Ðảng, gắn liền với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, công tác tư tưởng càng trở nên đặc biệt quan trọng. 


 
 Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011
(Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, công tác tư tưởng vẫn luôn được Đảng ta đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, đất nước ta, cũng như công tác tư tưởng hiện nay đang đứng trước một bối cảnh quốc tế và trong nước có các diễn biến phức tạp khó lường: Xu thế hình thành thế giới đa cực với những tương quan chính trị, kinh tế, quân sự mới; cuộc khủng hoảng tài chính gây nhiều khó khăn đối với nền kinh tế thế giới, tác động mạnh vào nước ta làm bộc lộ những yếu kém của nền kinh tế và của cả công tác quản lý, điều hành kinh tế. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam... Trong bối cảnh đó, đòi hỏi công tác tư tưởng phải hết sức tập trung, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, khắc phục bằng được những yếu kém, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu góp phần đưađất nước vượt qua khó khăn, thách thức, ngày càng triển vững mạnh hơn.

Công tác tư tưởng trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước cần chú trọng vào việc giáo dục mục tiêu, lý tưởng, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Xác định rõ sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là quy luật, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của đường lối cách mạng Việt Nam; tập trung vào việccủng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy sức mạnh những yếu tố ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy rằng, công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới có những thuận lợi cơ bản là: Đường lối đổi mới phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bản thân công tác tư tưởng cũng từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng tăng cường thông tin và thực hiện rộng rãi việc trao đổi ý kiến đối thoại. Đây chính là cơ sở để tình hình tư tưởng trong Đảng và toàn xã hội ngày càng tốt hơn. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Thời gian qua, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng cách mạng Việt Nam vẫn đứng vững và có bước phát triển mới. Trước khó khăn thử thách, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân được khơi dậy và phát huy. Sự liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được mở rộng và tăng cường.Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới đã trực tiếp góp phần hình thành và phát triển đường lối đổi mới, đồng thời nỗ lực tìm tòi, tổng kết lý luận kết hợp chặt chẽ với thực tiễn đời sống, góp phần quan trọng trong việc phát triển đường lối, xây dựng những luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước; hình thành những quan điểm của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác tư tưởng đã góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, rèn luyện giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng tiến bộ, có thể đảm đương nhiệm vụ được phân công trong giai đoạn cách mạng mới.


Tuy nhiên, hiện nay, công tác tư tưởng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.  Nội dung, phương pháp của công tác tư tưởng còn chậm đổi mới. Lý luận chưa đi sâu, đi sát với cuộc sống. Số lượng các bài viết, các công trình nghiên cứu khoa học tuy khá nhiều, nhưng tính ứng dụng và hàm lượng khoa học không cao…


Trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, công tác tư tưởng càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngày 14-1-2012, tại phiên bế mạc Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnhTrong năm 2012, Ngành Tuyên giáo phải tiếp tục góp phần cùng hệ thống chính trị cả nước tập trung cho công tác triển khai đưa nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, trong đó, giải pháp hàng đầu về công tác chính trị, tư tưởng là đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Kết luận Hội nghị Trung ương 3 về tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm định hướng chính trị, định hướng tư tưởng trong việc thực hiện các chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh... Đây chính là những định hướng cơ bản, giúp cho công tác tư tưởng đi đúng hướng, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, ngày càng phát triển vững mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay.
Các từ khóa theo tin:
Phùng Quang Huy (CTV)

No comments:

Post a Comment