Thursday, January 19, 2012

Nghị quyết về những vấn đề cấp bách của nhiệm vụ then chốt


09:54 | 19/01/2012

(ĐCSVN) – Trong những năm qua, Trung ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn “nhiệm vụ then chốt”, ngày 16-2-2012, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Trong không khí đón Xuân Nhâm Thìn 2012 và chào mừng 82 mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Trung ương Đảng công bố Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bản Nghị quyết đáp ứng đòi hỏi thực tế của toàn Đảng, sự mong đợi của đảng viên, nhân dân và thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao của Đảng trước nhân dân.


Từ chiếc nôi của phong trào yêu nước và phong trào công nhân đầu thế kỷ XX, được ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tấm gương Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 soi đường, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930, đảm nhận trọng trách lịch sử lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới, đưa đất nước tiến tới độc lập, tự do, hạnh phúc.

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: CPVChỉ 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên một Mùa Thu tháng Tám năm 1945: Tổng khởi nghĩa thắng lợi, đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền, khai sinh ra chế độ xã hội của quần chúng lao động đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Sau năm 1945, sự nghiệp cách mạng nước nhà tiếp tục phải đương đầu với nhiều thử thách, trong đó có sự chống phá, xâm lược của các thế lực đế quốc, phản động và những khó khăn trong nước do xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp kém.


Vững vàng trên vị trí tiên phong, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân viết tiếp nên những trang sử chói lọi của dân tộc: Đánh thắng các đội quân xâm lược của thực dân, đế quốc, phản động, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; thống nhất nước nhà; làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ngày càng có thế và lực trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Nhìn lại chặng đường 82 năm qua, nhân dân rất đỗi tự hào về những thành tựu, công hiến, công lao của Đảng quang vinh. Nhờ có Đảng lãnh đạo, đất nước ta mới thoát khỏi thân phận thuộc địa, trở thành quốc gia độc lập có chủ quyền; nhân dân ta thoát khỏi ách nô lệ trở thành người làm chủ, công dân chân chính, có cuộc sống ngày càng ấm no; Việt Nam trở thành một trong những tấm gương toàn thế giới về giải phóng dân tộc, thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, năng động đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế…


Đảng ta có được những thành tựu vĩ đại đó, trước hết là nhờ được nhân dân hết lòng tin yêu, giáo dưỡng; được lãnh tụ Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối dày công tổ chức, rèn luyện…; đặc biệt, là nhờ đội ngũ đảng viên qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ vững danh hiệu cao quý của Đảng: vừa là đạo đức, vừa là văn minh.


Trong những năm vừa qua, Đảng ta đã tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và có nhiều bước trưởng thành, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, cũng từ nhiều năm qua, đã xuất hiện trong Đảng các biểu hiện đáng lo ngại cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tác phong công tác…, cả trong đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cấp chiến lược…


Đã nhiều lần, Trung ương phát động, tổ chức các cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng nhưng kết quả còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình này khiến nhân dân băn khoăn, lo lắng, có bộ phận suy giảm niềm tin; làm giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ xã hội.


Vì trong những năm vừa qua, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được thực hiện một cách có hiệu quả, nên đảng viên và nhân dân thiết tha mong đợi Trung ương tiếp tục xác định đây là một trong những mặt trận ưu tiên. Sự ra đời của Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là sự gặp gỡ đúng lúc giữa yêu cầu cấp thiết của bản thân Đảng và tấm lòng sâu nặng nghĩa tình của nhân dân đối với người “con nòi” sinh ra từ trong lòng dân tộc.


Công tác xây dựng Đảng luôn luôn có tầm quan trọng chiến lược và nội dung hết sức phong phú. Hội nghị Trung ương lần thứ tư xác định ba vấn đề cấp bách. Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Trong ba vấn đề đó, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ cấp bách, Hội nghị nêu hàng loạt giải pháp cụ thể, được tập hợp trong bốn nhóm giải pháp: Về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.


Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thật sự khó khăn, phức tạp, vì đó là cuộc đấu tranh với chính mình nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của bản thân mình. Mọi sự bàng quan hay nôn nóng, chậm trễ hay vội vàng, do dự hay ngẫu hứng…đều không đem lại kết quả tích cực. Cuộc đấu tranh này cần có một quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, toàn dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở; ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của mỗi đảng viên; tấm gương của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; sự giám sát thường trực của nhân dân…Chỉ như vậy, Đảng mới tiếp tục vững vàng trong sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
                                                                                       Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

No comments:

Post a Comment