Thursday, March 15, 2012

Bổ sung ủy viên vào HĐ Tư vấn chính sách tài chính

15/03/2012Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao quyết định Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ông Lê Minh Hưng. (Nguồn: Internet)

Ngày 14/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.


Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung ông Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ: Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.


Bên cạnh đó, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia còn tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.


Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.


Bên cạnh đó còn có 23 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, ban, ngành liên quan và một số chuyên gia về lĩnh vực tài chính, tiền tệ./.

Minh Thúy (Vietnam+)
http://www.vietnamplus.vn/Home/Bo-sung-uy-vien--vao-HD-Tu-van-chinh-sach-tai-chinh/20123/130905.vnplus 

No comments:

Post a Comment