Wednesday, September 21, 2011

12/09 Câu trả lời của Đại sứ Hoa Kỳ Shear về vấn đề Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) tại cuộc họp báo 9/9

---- Forwarded Message -----
From: binh nguyen <binh_nguyen98@yahoo.com>
To: "tonghoi@yahoogroups.jp" <tonghoi@yahoogroups.jp>
Sent: Monday, September 12, 2011 2:26 PM
Subject: [CLBcSVVNtNB] Câu trả lời của Đại sứ Hoa Kỳ Shear về vấn đề Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) tại cuộc họp báo 9/9


Xin chào các nhà báo,
 
Chúng tôi xin gửi các anh, chị bản dịch tiếng Việt câu trả lời của Đại sứ Hoa Kỳ Shear về vấn đề Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) tại cuộc họp báo chiều 9/9 tại Hà Nôi:
 
"Tôi không nắm hết các chi tiết gắn với sự việc đó, nhưng tôi có một số lời văn về chủ đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) mà tôi muốn đọc. Nó được soạn cẩn thận, và nó thể hiện quan điểm của Hoa Kỳ về Biển Nam Trung Hoa nói chung và về những vụ việc như thế diễn ra ở đó.
 
Chúng tôi ủng hộ một tiến trình ngoại giao có tính cộng tác của tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền để giải quyết các tranh chấp của họ mà không có sự cưỡng ép ở Biển Nam Trung Hoa.
 
Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực của bất cứ bên nào có tuyên bố chủ quyền nhằm thúc đẩy lời tuyên bố của bên đó.
 
Hoa Kỳ chia sẻ một số quyền lợi quốc gia với cộng đồng quốc tế ở Biển Nam Trung Hoa, và bất cứ sự việc nào nêu lên các vấn đề đáng kể về an ninh hàng hải bao gồm tự do đi lại, tôn trọng luật pháp quốc tế, và sự phát triển kinh tế và thương mại đúng luật, không bị cản trở.
 
Hoa Kỳ ủng hộ Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa, và khuyến khích các bên đạt được Bộ quy tắc ứng xử toàn diện.
 
Hoa Kỳ không có quan điểm về những lời tuyên bố chủ quyền cạnh tranh lẫn nhau về các vùng đất ở Biển Nam Trung Hoa. Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cảc các bên khi tuyên bố chủ quyền cả về đất và biển phải hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tể bao gồm cả những điều được thể hiện trọng Công ước về Luật Biển."
 
Phòng Văn hoá-Thông tin
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
 
 
Ambassador Shear:  I'm not intimately familiar with all of the details associated with that event, but I have some language here on the subject of the South China Sea which I want to read.  It's very carefully crafted, and it reflects the U.S. position on the South China Sea in general and on events like this that take place there.
 
We support a collaborative diplomatic process by all claimants to resolve their disputes without coercion in the South China Sea. 

We oppose the use or threat of force by any claimant to advance its claims. 

The U.S. shares a number of national interests with the international community in the South China Sea, and any incident that raises significant maritime security issues including freedom of navigation, respect for international law, and lawful, unimpeded economic development and commerce. 

The U.S. supports the ASEAN-China Declaration on conduct of the parties in the South China Sea, and encourages the parties to reach a full code of conduct. 

The U.S. does not take a position on competing sovereignty claims over land features in the South China Sea.  But we call on all claimants to conform all of their claims, both land and maritime, to international law including as reflected in the Law of the Sea Convention.
 
 
 
 
 
No comments:

Post a Comment